Tiesiskais aspekts

Latvijas Republikā nepastāv tiešs likumdošanas regulējums attiecībā uz poligrāfa izmantošanu valsts un komercstruktūru darbā. Aptauja, izmantojot poligrāfu («melu detektoru»), tiek veikta, pamatojoties uz konkrētu pieprasījumu un līgumu ar testēšanas pasūtītāju, kurš, savukārt, vadās no viņa pārstāvētās organizācijas reglamentējošajiem dokumentiem, instrukcijām un aktiem.

Darba devējam ir tiesības ieviest ierobežojumus kolektīvajā līgumā, vadoties no noteiktā darba veida vai dienesta pienākumu prasībām.

LR Darba likumā darba devējam tiek dotas tiesības ievākt pretendenta personālos datus un veikt aptauju ar mērķi novērtēt kandidāta piemērotību amatam, uz kuru viņš pretendē (LR DL 33., 35., 36. panti). Poligrāfa pārbaude dod iespēju darba devējam saņemt nepieciešamos datus. Tajā pat laikā 33. pantā (2.1.-2.6. p.) ir noteikts, ka nav pieļaujami tādi darba devēja jautājumi, kas neattiecas uz paredzētā darba veikšanu vai netieši diskriminē personību, un proti: jautājumi, kas saistīti ar grūtniecību, ģimenes stāvokli, reliģisko pārliecību vai piederību pie kādas reliģiskas konfesijas, politiskās partijas, arodbiedrības vai citas sabiedriskās organizācijas, par nacionālo vai etnisko izcelsmi. Minētie ierobežojumi atbilst APA ētikas kodeksa pantiem, kas aizliedz saņemt un izmantot šādus datus poligrāfa pārbaudes laikā. Bez tam, LR Darba likuma 46. pantā ir noteikts, ka «Noslēdzot darba līgumu, var noteikt pārbaudi, lai noskaidrotu, vai darbinieks atbilst viņam uzticētā darba veikšanai».

Tādēļ saskaņā ar augstāk minētajiem LR Darba likuma pantiem ir iespējams iekļaut darba līgumā un organizācijas normatīvajos aktos nosacījumu, ka spēkā esošās likumdošanas ietvaros poligrāfa pārbaude ir pilnīgi pieņemama, jo darbiniekam ir aktīvi jāsadarbojas ar darba devēju dienesta izmeklēšanu gaitā un, nepieciešamības gadījumā, jāiziet poligrāfa pārbaude. Kā minēts LR Darba likuma 81. panta 1. punktā: «Darbiniekam savu darba pienākumu ietvaros ir pienākums rūpēties par to, lai pēc iespējas novērstu vai mazinātu šķēršļus, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā, kā arī par to, lai pēc iespējas novērstu vai mazinātu draudošos vai jau radušos zaudējumus. Izņēmums pieļaujams tikai tajā gadījumā, kad šāda rīcība darbiniekam nav pa spēkam, nav no viņa taisnīgi sagaidāma vai arī to aizliedzis darba devējs».

Saskaņā ar LR likumdošanu un Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas pantiem poligrāfa pārbaude ir brīvprātīga.

KONTAKTI

SIA „Psy Technology”
Adrese: Rīga, Rāmuļu iela 26
Latvija, LV-1005
Reģ. Nr. 40003978247
Konts: LV89UNLA0050011545062
e-mail: psytech@inbox.lv

 

Centra „Psy Technology” direktoreCentra „Psy Technology” izpilddirektors:
Ma. psych. A.Zavodilovs, poligrafologs
Mob. +371 26230919

TOP