Nolikums par kārtību, kādā SIA “Psy Technology” poligrafologi veic psihofizioloģisko testēšanu ar poligrāfu

1.Vispārīgie nosacījumi

1.1 Šis nolikums par kārtību, kādā SIA “Psy Technology” tiek veikta psihofizioloģiskā testēšana ar poligrāfa izmantošanu (turpmāk “Nolikums”), kurā aprakstīta amatpersonu darbību kārtība, organizējot un veicot testēšanu, kā arī pasākumi, kas jāveic, lai testēšanas laikā ievērotu personu konstitucionālās tiesības, kā arī saglabātu šo personas datu un privāta rakstura informācijas konfidencialitāti. 

1.2. Nolikums izstrādāts atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, Fizisko personu datu aizsardzības likumam (07.03.2014.), Amerikas poligrafologu asociācijas (APA) standartiem, starptautiskajai tiesību praksei – ASV Federālajam likumam “Par darbinieku, kas strādā ar poligrāfu, tiesību aizsardzību” [“Employee polygraph protection act”], ILPE prakses standartiem, LR Psihologu ētikas kodeksam,  ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas nosacījumiem.

2. Galvenie jēdzieni un termini

2.1. Šajā Nolikumā ir aprakstīti sekojoši galveni jēdzieni, kuri tiek izmantoti testēšanas ar poligrāfu laikā, kā arī poligrafologa Atskaitē:

1) poligrāfs – tehnisks līdzeklis, kas paredzēts, lai cilvēka iztaujāšanas laikā reģistrētu tā fizioloģiskos parametrus (tajā skaitā elpošanas parametrus, sirds-asinsvadu aktivitāti, ādas pretestību) un ļautu vizualizēt iegūtos reģistrācijas rezultātus analogā un (vai) digitālā veidā;

2) poligrāfa pārbaudes metodika – darbību un testu kopums, kas vērsti uz nozīmīgu jautājumu, kontroljautājumu un neitrālu jautājumu, kas apvienoti pēc noteikta loģiska principa, un psihofizioloģisko reakciju uz tiem fiksāciju;

3) tests – vienas vai otras psiholfizioloģiskajā izpētē pielietojamās metodikas  bāzes loģiskā principa konkrēta realizācija;

4) poligramma – psihofizioloģiskās izpētes gaitā reģistrējamo pārbaudāmās personas fizioloģisko procesu nepārtraukts sinhrons attēlojums (papīra vai elektroniskā veidā). Poligramma sastāv no fona, cilvēka reakciju un stimulu, un, dažkārt, artefaktu pieraksta;

5) artefakts – parādība, kas novērojama veicot objekta pārbaudi, kas nav šim objektam raksturīga un izkropļo pārbaudes rezultātus, un nav saistīta ar uzrādīto stimulu. Pēc savas būtības tas ir viltus signāls, kuru izsaucis iekšējs vai ārējs faktors (troksnis, elpošanas traucējumi, klepus, pārbaudāmās personas neapzinātas kustības, pēkšņas sāpju sajūtas, pretreakcija pārbaudei utt.);

6) fons – stabils fizioloģisko procesu stāvoklis, kas reģistrēts, pārbaudāmajai personai atrodoties miera stāvoklī;

7) reakcija – psihofizioloģisko rādītāju izmaiņas, reaģējot uz ārējiem vai iekšējiem kairinātājiem (stimulu);

8) stimuls (no latīņu “stimulo” – uzbudināt, pamudināt) – mērķtiecīga iedarbība uz organismu, kas izsauc tā atbildes reakciju;

9) nozīmīgs stimuls – priekšmets, notikums, darbība un tml., kas ir galvenais fakts, uz kuru vērsta psihofizioloģiskā pārbaude katrā konkrētā testā. Kā nozīmīgs stimuls var būt atsevišķi vārdi, frāzes, fotogrāfijas, priekšmeti un tml., kas tiek demonstrēti pārbaudāmajai personai, un kas pēc nozīmes tieši attiecas uz konkrētām pārbaudāmā notikuma detaļām un apstākļiem. Fizioloģiskās reakcijas objektīva īpašība ir tās noturīgā (atkārtojošais) izteiktība uz speciāli demonstrētu Nozīmīgo stimulu;

10) testēšana ar poligrāfa izmantošanu – netraumējošs, cilvēka dzīvībai un veselībai nekaitīgs darbību kopums, kas orientēts uz informācijas, ko sniegusi iztaujājamā persona, ticamības pārbaudi ar poligrafologa palīdzību;

11) testēšana ar poligrāfu – iztaujāšanas ar poligrāfa izmantošanu sastāvdaļa, kas ietver sevī cilvēka fizioloģisko parametru reģistrāciju, atbildot uz uzdotajiem jautājumiem, demonstrētajiem priekšmetiem vai attēliem;

12) poligrafologs – sertificēts speciālists, kas veic iztaujāšanu ar poligrāfa izmantošanu un ir izgājis speciālu apmācību;

13) testējamā persona – persona, kas iziet testēšanu ar poligrāfa izmantošanu;

14) iztaujāšanas iniciators (pasūtītājs) – fiziska vai juridiska persona, kas iniciē iztaujāšanas veikšanu ar poligrāfa izmantošanu;

15) iniciatora (pasūtītāja) pārstāvis – persona, kas pārstāv iztaujāšanas iniciatora intereses, kas piedalās testēšanas organizācijā ar poligrāfa izmantošanu un ir klāt tās veikšanas laikā;

16) obligāta iztaujāšana ar poligrāfa izmantošanu – iztaujāšana, kuras veikšana iztaujāšanas iniciatoram un iztaujājamai personai ir obligāta LR normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

17) brīvprātīga testēšana ar poligrāfa izmantošanu – iztaujāšana, kas tiek veikta ar iztaujājamās personas brīvprātīgu piekrišanu;

18) riska faktors – saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem iztaujāšanas iniciatora noteikts pamatojums, kas ir par šķērsli personas stāšanās darbā (dienestā) vai dienesta pienākumu pildīšanas turpināšana;

19) personas piekrišana iziet testēšanu ar poligrāfa izmantošanu, kas fiksēta rakstiskā formā; personas lēmums par iztaujāšanas iziešanu ar poligrāfa izmantošanu iztaujāšanas iniciatora piedāvātajos termiņos;

20) atteikšanās iziet testēšanu ar poligrāfa izmantošanu – rakstiskā formā fiksēta personas, attiecībā uz kuru ir tikusi iniciēta iztaujāšanas veikšana, atteikšanās iziet iztaujāšanu ar poligrāfa izmantošanu vai rakstiskā formā poligrafologa fiksēts norādītās personas lēmums nepiedalīties šādā iztaujāšanā;

21) paziņojums par testēšanas ar poligrāfa izmantošanu iziešanas termiņu maiņu – rakstisks personas paziņojums par nepieciešamību mainīt testēšanas ar poligrāfa izmantošanu iziešanas termiņu ar iemesla pamatojumu;

22) testēšanas ar poligrāfa izmantošanu rezultāts – rakstisks poligrafologa slēdziens, kas sagatavots, pamatojoties uz informāciju, kuru tas ir ieguvis no testējamās personas testēšanas veikšanas laikā;

23) testēšanas ar poligrāfa izmantošanu materiāli – testēšanas ar poligrāfa izmantošanu rezultāts, testēšanas ar poligrāfu laikā iztaujājamai personai uzdotie jautājumi un šajā laikā reģistrētās fizioloģiskās reakcijas, kā arī pirmstestēšanas sarunas, testēšanas ar poligrāfa izmantošanu un (vai) pēctestēšanas sarunas laikā veiktie audio un video ieraksti.

3. Pārbaužu ar poligrāfa izmantošanu veikšanas galvenie mērķi

3.1. SIA “Psy Technology” testēšana ar poligrāfa izmantošanu notiek ar mērķi novērtēt iztaujājamās personas sniegtās informācijas ticamības novērtēšanu šajā Nolikumā noteiktajos gadījumos.

3.2. Pārbaude ar poligrāfu tiek veikta ar mērķi paaugstināt SIA “Psy Technology” klientu drošības līmeni, uzlabot to personīgo dzīvi, kā arī lai samazinātu biznesa riskus organizācijas ienesīguma palielināšanas nolūkā.

4. Galvenie testēšanas ar poligrāfa izmantošanu virzieni SIA “Psy Technology”

4.1. Kandidātu skrīninga pārbaudes pirms darba attiecību uzsākšanas ar mērķi identificēt darba devēja riska faktorus, kas var radīt kaitējumu organizācijai (kaitīgās noslieces, dažādu veidu atkarības, negatīvo biogrāfijas faktu slēpšana, sakars ar noziedzību, nelikumīga ieroču, narkotiku glabāšana, nepatiesas informācijas, viltotu dokumentu sniegšana), ja darba līgumā ir noteikts pienākums iziet iztaujāšanu vai iztaujāšanas veikšanu ir iniciējusi testējamā persona.

4.2. Organizācijas darbinieku periodiskas pārbaudes, lai novērstu iespējamo kaitējumu organizācijai (konfidenciālās informācijas noplūdes avota noteikšana, īpašuma, naudas līdzekļu izlaupīšana, dienesta stāvokļa izmantošana personīgos nolūkos, rupju darba disciplīnas pārkāpumu, kukuļņemšanas noteikšana), ja darba līgumā ir noteikts pienākums iziet iztaujāšanu vai iztaujāšanas veikšanu ir iniciējusi testējamā persona.

4.3. Pārbaužu veikšana pēc klienta/-u, kas ir fiziskas personas vai juridisku personu pārstāvji, pieprasījuma.

5. Pārbaudes veikšanas ar poligrāfa izmantošanu ierobežojumi

5.1. Šajā Nolikumā paredzēti sekojoši ierobežojumi, kas nepieļauj veikt testēšanu ar poligrāfu:

5.1.1. Personai, kurai ir jāiziet testēšana ar poligrāfu, ir psihiskas saslimšanas;

5.1.2. Persona, kurai ir jāiziet testēšana ar poligrāfu, atrodas narkotisko vielu vai alkohola ietekmē (intoksikācijā).

5.1.3. Personas, kurai ir jāiziet testēšana ar poligrāfu, grūtniecība (grūtniecības otrā puse).

5.1.4. Persona nav sasniegusi 14 gadu vecumu.

5.1.5. Persona atrodas psiholoģiski vai fiziski novājinātā stāvoklī.

5.1.6. Persona, kurai ir jāiziet testēšana ar poligrāfu, ir pārcietusi miokarda infarktu vai insultu (jo īpaši saasinājuma stadijā).

5.1.7. Personai, kurai ir jāiziet testēšana ar poligrāfu, ir kardiostimulators.

6. Personas, kas iziet testēšanu ar poligrāfa izmantošanu

6.1. Šajā Nolikumā noteiktajos gadījumos testējamās personas var būt:

6.1.1.     Latvijas Republikas pilsoņi;

6.1.2.     personas, kas nav Latvijas Republikas pilsoņi, bet pastāvīgi dzīvo tās teritorijā;

6.1.3.     ārvalstu pilsoņi, kas atrodas Latvijas Republikas teritorijā;

6.1.4.     ārvalstu pilsoņi;

6.1.5.     personas bez pilsonības, tajā skaitā tādas personas, kas ieradušās Latvijā patvēruma meklējumos un ir iesniegušas patvēruma pieteikumu vai iesniegumu par bēgļa statusa piešķiršanu Latvijas Republikā.

7. Testēšanas ar poligrāfa izmantošanu veikšanas pasūtījuma noformēšana

7.1. Pieprasījumu veikt testēšanu ar poligrāfu veic testēšanas iniciators (pasūtītājs) iepriekšējas sarunas ar poligrafologu laikā “Psy Technology” centra telpās.

7.2. Gadījumā, ja pasūtītājs atrodas ārpus LR vai dzīvo citā LR apdzīvotā vietā un nevar ierasties uz sarunu “Psy Technology” centra telpās, iepriekšējā saruna var notikt, izmantojot elektronisko pastu.

Šajā gadījumā pasūtītājam tiek nosūtīts ziņojums ar brīdinājumu par iespējamu nesankcionētu nosūtāmo datu izmantošanu no nezināmu personu puses interneta vidē, par ko adresāts nav atbildīgs. Pasūtītājs paraksta paziņojumu par savu piekrišanu izsūtīt testēšanai nepieciešamo informāciju elektroniskā veidā un nosūta skenētu dokumenta kopiju.

7.3. Iepriekšējas sarunas laikā ar pasūtītāju poligrafologs iepazīstina to ar testēšanas ar poligrāfa izmantošanu pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem, kā arī ar konfidencialitātes politiku.

7.4. Testēšanas iniciatora pieprasījums tiek noformēts līguma formā (tikai ar pasūtītāja brīvprātīgu piekrišanu).

7.5. Pasūtītāja piekrišana testēšanas ar poligrāfu veikšanai tiek apstiprināta ar 100% priekšapmaksu par pārbaudi ar poligrāfu vismaz 3 darba dienas pirms testēšanas ar poligrāfu atrunātā termiņa.

7.6. Testēšanu ar poligrāfu pasūtītājs apmaksā, pārskaitot naudas līdzekļus uz  SIA “Psy Technology” norēķinu kontu, pamatojoties uz pasūtītājam izsniegto faktūrrēķinu vai čeku grāmatiņas norēķinu formā skaidrā naudā.

8. Testēšanas ar poligrāfa izmantošanu veikšanas nosacījumi

8.1. Testēšana ar poligrāfu tiek veikta tikai, ja ir saņemta personas, kas iziet iztaujāšanu ar poligrāfa izmantošanu, brīvprātīga piekrišana, kas ir fiksēta rakstiskā formā.

8.2. Testēšanu ar poligrāfu veic tikai pēc nepieciešamo materiālu un informācijas, kas attiecas uz pārbaudes tematiku un veidu, nodošanas poligrafologam.

8.3. Testēšana ar poligrāfu notiek tikai SIA “Psy Technology” centra telpās.

8.4. Testēšanas ar poligrāfu laikā telpā drīkst atrasties tikai poligrafologs/-i un persona, kurai ir jāiziet testēšana ar poligrāfu. Nepiederošu personu klātbūtne nav pieļaujama (atsevišķos gadījumos pēc iztaujājamās personas vēlēšanās vai pēc iztaujāšanas iniciatora lēmuma drīkst piedalīties tulks).

8.5. Testēšana ar poligrāfu tiek veikta ar pasūtītāju atrunātajos termiņos.

8.6. Gadījumā, ja persona, kurai ir jāiziet testēšana ar poligrāfu, kavē vairāk nekā 20 minūtes, pasūtītājam pārbaudes datumā ir jāapmaksā sods 20 eiro apmērā.

8.7. Gadījumā, ja persona, kurai ir jāiziet testēšana ar poligrāfu, objektīvu iemeslu dēļ (slimība, personīgie apstākļi) ar pasūtītāju atrunātajos termiņos nevar ierasties uz testēšanu, pasūtītājam ir pienākums iepriekš brīdināt poligrafologu un noteikt citu testēšanas termiņu.

8.8. Gadījumā, ja persona, kurai ir jāiziet testēšana ar poligrāfu, neierodas uz testēšanu vai atrodas alkohola vai narkotisko vielu reibumā, ārkārtīgi novājinātā, emocionāli uzbudinātā vai depresīvā stāvoklī, poligrafologs pārtrauc testēšanu, fiksē minēto faktu rakstiskā formā un pēc tam norāda notikušo atskaitē. Šajā gadījumā nauda pasūtītājam netiek atgriezta.

8.9. Gadījumā, ja poligrafologs vai kāda cita SIA “Psy Technology” amatpersona ir saņēmusi no kādas no pusēm vai no nezināmas personas piedāvājumu falsificēt gaidāmās testēšanas rezultātus, izmantojot šantāžu, iebiedēšanu, draudus vai piedāvājot atlīdzību jebkādā formā, testēšana ar poligrāfa izmantošanu netiek veikta. Šis fakts tiek fiksēts atskaitē, kas tiek nodota pasūtītājam. Gadījumā, ja pasūtītājs nav šajā faktā iesaistīts, viņam tiek atgriezti 50% no iemaksātās summas.

8.10. Gadījumā, ja persona, kurai ir jāiziet testēšana ar poligrāfu, testēšanas procesa laikā atsakās no tā turpināšanas, poligrafologs pārtrauc testēšanu, rakstiskā veidā fiksē atteikšanos un atteikšanās iemeslu, saņem atteikušās personas parakstu un pēc tam norāda šo faktu atskaitē. Šajā gadījumā nauda pasūtītājam atgriezta netiek.  

8.11. Gadījumā, ja persona, kurai ir jāiziet testēšana ar poligrāfu, nereaģē uz poligrafologa aizrādījumiem, pretojas testēšanai, uzvedas agresīvi, poligrafologs pārtrauc testēšanu, rakstiskā veidā fiksē šo faktu un pēc tam norāda notikušo atskaitē. Šajā gadījumā nauda pasūtītājam atgriezta netiek. 

9. Valoda, kādā notiek testēšana ar poligrāfa izmantošanu

9.1. Testēšana ar poligrāfa izmantošanu notiek testējamās personas dzimtajā valodā vai citā valodā, kuru (pēc iztaujājamās personas apgalvojuma) tā pārliecinoši pārvalda.

9.2. Ja poligrafologs un testējamā persona testēšanas ar poligrāfu laikā nespēj sazināties vienā valodā, iztaujāšanas iniciatoram pēc poligrafologa vai iztaujājamās personas paziņojuma ir jāpieaicina tulks.

10. Testēšanas ar poligrāfa izmantošanu struktūra un tehniskie līdzekļi

10.1. Testēšanas ar poligrāfa izmantošanu procedūra tiek iedalīta sekojošos posmos:

10.1.1. Sagatavošanas posms (pārrunas ar pasūtītāju, testēšanas termiņu saskaņošana ar pasūtītāju, informācijas vākšana pēc pasūtītāja pieprasījuma, dokumentācijas sagatavošana, testēšanas jautājumu izstrāde, jautājumu saskaņošana ar pasūtītāju).

10.1.2. Testēšanas ar poligrāfa izmantošanu posms (pirmstestēšanas pārrunu aizvadīšana, testēšanas ar poligrāfu veikšana, pēctestēšanas pārrunu aizvadīšana pēc polografologa ieskatiem).

10.1.3. Reģistrēto fizioloģisko reakciju, kā arī testējamās personas neverbālās uzvedības analīzes un novērtēšanas posms.

10.1.4. Noslēguma posms (testēšanas ar poligrāfa izmantošanu rezultātu noformēšana, rakstveida atskaites iesniegšana pasūtītājam ērtā formā).

10.2. Veicot testēšanu ar poligrāfa izmantošanu centrā “Psy Technology”, tiek izmantots poligrāfs “LX5000-S” (ražotājs “Lafayette LTD”, ASV) ar atbilstošu programmnodrošinājumu. Poligrāfs “LX5000-S” ir paredzēts fizioloģisko parametru rādītāju pierakstam, uzglabāšanai un apstrādei poligrafoloģiskās apsekošanas laikā un lai noteiktu to, vai apsekojamā persona runā patiesību, vai melo. Poligrāfa bāzes komplekts spēj vienlaicīgi reģistrēt deviņus (9) informācijas iegūšanas kanālus: elpošana – divi kanāli (krūšu un diafragmālā elpošana);  elektrodermālā aktivitāte – ādas elektriskā pretestība (GSR) vai ādas elektrovadītspēja (GSC); kardioloģiskā aktivitāte – asinsspiediens/pulss;  tremors (trīce) – lai noteiktu apsekojamās personas pretdarbības mēģinājumus ar ķermeņa kustību sensora palīdzību.

11. Testēšanas ar poligrāfa izmantošanu veikšanas procedūra

11.1. Iepriekšējas sarunas laikā poligrafologs iepazīstina testējamo personu ar testēšanas ar poligrāfu veikšanas kārtību.

11.2. Pirmstestēšanas sarunas laikā poligrafologs informē personu, kura iziet testēšanu, par viņas tiesībām jebkurā brīdī atteikties no dalības testēšanā.

11.3. Pirmstestēšanas sarunas laikā poligrafologs informē personu, kura iziet testēšanu, par konfidencialitātes ievērošanas noteikumiem.

11.4. Pirmstestēšanas sarunas laikā testējamā persona paraksta paziņojumu par labprātīgu piekrišanu piedalīties testēšanā ar poligrāfa izmantošanu

11.5. Testēšanas ar poligrāfu laikā netiek uzdoti jautājumi, kas vērsti uz to, lai no iztaujājamās  personas saņemtu informāciju, kas satur valsts vai kara noslēpumu, vai attiecas uz Latvijas tiesībsargājošo iestāžu vai specdienestu darbību.

11.6. Pirmstestēšanas sarunas gaitā  apspriežot jautājumus, testējamā persona piedalās jautājumu rediģēšanā.

11.7. Testēšanas ar poligrāfu laikā netiek uzdoti jautājumi, kas nav saistīti ar klienta pieprasījumu, kā arī tādi, kas netieši diskriminē testējamo personu (jautājumi, kas saistīti ar reliģisko pārliecību vai piederību reliģiskajai konfesijai, politiskajai partijai, arodbiedrībai vai citai sabiedriskai organizācijai, jautājumi par nacionālo vai etnisko izcelsmi). Šie ierobežojumi atbilst APA Ētikas kodeksa prasībām, kas aizliedz iegūt un izmantot šādu informāciju testēšanas ar poligrāfu procesā.

11.8. Testēšanas ar poligrāfa izmantošanu procesā tiek izmantotas starptautiskajā praksē vispārīgi pieņemtas metodes, efektīvākās testēšanas veikšanas metodikas un taktiskie paņēmieni. Ieteicams izmantot sekojošu formātu standartizētus testus:

11.8.1. Veicot kadru testēšanu: ASV BBC vispārīgo jautājumu modificēto testu – AF MGQT; vispārīgo jautājumu testu – UTAH MGQT; Bakstera pētnieciskos testus (Backster’s Exploratory); meklējumu testi – SPOT;

11.8.2. Veicot izmeklēšanu: viena uzdevuma Bakstera tests (Backster’s Tecnique), Jūtas štata metodika – UTAH; Jūtas zonu salīdzinājuma tests – UZCT; Federal ZCT; IZCT; spriedzes maksimuma testi – POT; meklējumu testi – SPOT;

11.8.3. Veicot poligrammu analīzi, tiek izmantota empīriskā poligrammu analīzes sistēma (Empirical Scoring System); poligrammu horizontālās apstrādes tehnika – HSS, datu apstrāde ar datoru – POLYSCORE  algoritms un OSS algoritms.

12. Testēšanas ar poligrāfa izmantošanu datu iegūšanas un apstrādes principi

12.1. Datu ieguves un apstrādes principi ir izstrādāti saskaņā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (General Data Protection Regulation - GDPR ) prasībām.

12.2. Dati tiek vākti un izmantoti tikai ar mērķi veikt testēšanu ar poligrāfa izmantošanu saskaņā ar pasūtītāja pieteikto tēmu (GDPR 2.princips).

12.3. Informācija par testējamo personu tiek vākta tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams testēšanas ar poligrāfa izmantošanu uzdevumu veikšanai. Papildus informāciju poligrafologs ievāc tikai ar testējamās personas rakstveida piekrišanu.

12.4. Informāciju par testējamo personu personīga pieprasījuma ietvaros mutiski sniedz pasūtītājs. Izņēmums ir šī Nolikuma 7.2.punktā noteiktie gadījumi.

12.5. Informāciju par testējamo personu amata kandidātu organizācijā skrīninga pārbaudes ietvaros vai organizācijas darbinieku periodiskajās pārbaudēs sniedz pasūtītājs, kas ir juridiska persona. Datu iegūšanas forma un paņēmiens, kā arī testēšanas atskaites iesniegšanas forma tiek norādīta Līgumā ar organizāciju.

12.6. Informāciju par testējamo personu advokāta pieprasījuma ietvaros sniedz pasūtītājs, kas ir advokāts, kurš pārstāv testējamās personas intereses. Datu ieguves forma un paņēmiens, kā arī testēšanas atskaites iesniegšanas forma tiek norādīti Līgumā ar advokātu.

12.7. Informācija par testējamo personu personīga pieprasījuma ietvaros, kuru mutiski sniedzis pasūtītājs un pierakstījis poligrafologs, tiek iznīcināta uzreiz pēc jautājumu saskaņošanas ar pasūtītāju. 

12.8. Informācija par testējamo personu amata kandidātu organizācijā skrīninga pārbaudes ietvaros vai organizācijas darbinieku periodiskajās pārbaudēs tiek izmantota tikai testēšanas ar poligrāfa izmantošanu procesā.

12.9. Informācija par testējamo personu advokāta, kas pārstāv testējamās personas intereses, pieprasījuma ietvaros tiek izmantota tikai testēšanas ar poligrāfa izmantošanu procesā.

12.10. Līgumi ar pasūtītāju, kas ir juridiska persona, tiek uzglabāti Centra “Psy Technology” birojā 5 gadus.

12.11. Testējamo personu paziņojumi par brīvprātīgu piekrišanu iziet testēšanu ar poligrāfa izmantošanu tiek uzglabāti Centra “Psy Technology” birojā 5 gadus.

12.12. Jautājumi, kas tiek izmantoti testēšanas ar poligrāfu procesa laikā, tiek uzglabāti datorprogrammas mapē “Šabloni”, nenorādot testējamās personas datus.

12.13. Testēšanas poligrammas tiek uzglabātas datorprogrammas mapē “Poligrammas”, nenorādot testējamās personas datus.

12.14. Atskaites par testēšanas ar poligrāfa izmantošanu rezultātiem netiek uzglabātas.

12.15. Testēšanas materiālu uzglabāšanas nepieciešamība var tikt realizēta pēc pasūtītāja vēlmes, kas tiek fiksēts rakstveida formā (piemēram, ilgstošas sadarbības gadījumā, veicot organizācijas darbinieku periodiskās pārbaudes).

13.Konfidencialitātes politika

13.1. Poligrafologam it visā, kas ir saistīts ar testējamo personu, viņa privāto dzīvi un dzīves apstākļiem, ir jāievēro konfidencialitāte. Izņēmums ir gadījumi, kad iegūtā informācija ir šai personai un citiem cilvēkiem bīstama, bet poligrafologam ir jāinformē tie, kas atbilstoši savai kompetencei var sniegt palīdzību.

13.2. Poligrafologam ir tiesības neievērot konfidencialitātes pienākumu, ja testējamā persona rakstiskā formā lūdz vai piekrīt, ka viņa interesēs informācija tiek nodota citai personai.

13.3. Poligrafologam ir pienākums saglabāt profesionālo noslēpumu, neizplatīt informāciju, kas iegūta darba procesā, saglabāt testējamās personas vārda anonimitāti.

13.4. Poligrafologam ir pienākums nodrošināt tādus apstākļus, pie kuriem būtu izslēgta nepiederošu personu iespēja piekļūt informācijai.

13.5. Testēšanas galarezultāts, kā arī visa informācija, kas iegūta testēšanas procedūras laikā, ir konfidenciāla un tiek nodota tikai pasūtītājam.

13.6. Gadījumos, kad poligrafologs vēršas pēc palīdzības pie citiem speciālistiem, šie speciālisti ir īpaši jābrīdina par informācijas par personu, kas iziet testēšanu, izmantošanas ierobežojumiem, kā arī jābrīdina par atbildību, kas iestājas, konfidencialitātes neievērošanas gadījumā.

13.7. Poligrafologs informē testējamo personu par konfidencialitātes ievērošanas noteikumiem. Personas, kas izgājusi testēšanu, nāve vai pazušana, neatbrīvo poligrafologu no pienākuma saglabāt profesionālo noslēpumu.

13.8. Poligrafologs nenodod metodiskos materiālus personām, kuras nav pilnvarotas veikt psihofizioloģisko testēšanu. Poligrafologs neizpauž konkrētas metodikas būtību un uzdevumu (izņemot saprotamus skaidrojumus tiesībsargājošām un tiesu iestādēm).

13.9. Poligrafologs drīkst izmantot veikto testēšanu ar poligrāfa izmantošanu anonimizētus fizioloģisko reakciju datus, publicējot zinātniskās darbības rezultātus.

14. Testēšanas iniciatora pienākumi, tiesības un atbildība

14.1. Testēšanas ar poligrāfa izmantošanu iniciatoram ir pienākums:

14.1.1. Iesniegt polografologam materiālus par testējamo personu, kas nepieciešama testēšanas ar poligrāfa izmantošanu veikšanai;

14.1.2. Iesniegt poligrafologam riska faktoru uzskaitījumu;

14.1.3. Iepazīstināt personu, kurai būs jāiziet testēšana ar poligrāfa izmantošanu, ar plānotās testēšanas tiesisko pamatojumu un iemeslu;

14.1.4. Jāsaņem personas, kurai būs jāiziet testēšana ar poligrāfa izmantošanu, piekrišana iziet testēšanu ar poligrāfa izmantošanu;

14.1.5. Ne mazāk kā diennakti pirms testēšanas ar poligrāfa izmantošanu informēt testējamo personu par to, ka tai būs jāiziet šī testēšana;

14.1.6. Rakstveidā garantēt testējamai personai, ka testēšanas ar poligrāfa izmantošanu laikā no tās iegūtā informācija netiks nodota trešajām personām bez iepriekšējas testējamās personas atļaujas (veicot organizācijas darbinieku skrīninga un periodiskās pārbaudes);

14.1.7. Iepazīstināt testējamo personu ar testēšanas ar poligrāfa izmantošanu rezultātiem.

14.2. Iniciatoram ir tiesības:

  14.2.1. Saņemt no poligrafologa testēšanas ar poligrāfa izmantošanu veikšanas tehnoloģijas un organizēšanas skaidrojumu;

14.2.2. Saņemt no poligrafologa pilnu testēšanas ar poligrāfa izmantošanu atskaiti;

14.2.3. Patstāvīgi pieņemt lēmumu par laiku, kad iepazīstināt testējamo personu ar testēšanas ar poligrāfa izmantošanu, kurā tā ir piedalījusies, rezultātiem;

14.2.4. Patstāvīgi pieņemt lēmumu par informācijas, kas ietverta atskaitē par testēšanas ar poligrāfa izmantošanu, izmantošanu.

 

15. Poligrafologa pienākumi, tiesības un atbildība

15.1. Veicot testēšanu ar poligrāfa izmantošanu, poligrafologam ir pienākums:

  15.1.1. Veikt testēšanu tikai tad, ja ir saņemta testējamās personas piekrišana iziet šādu testēšanu, kas iegūta bez trešo pušu piespiešanas;

15.1.2. Iepazīstināt testējamo personu ar jautājumiem, kas tai tiks uzdoti testēšanas ar poligrāfu laikā;

15.1.3. Izpildīt Amerikas Poligrafologu asociācijas (APA) un ILPE prakses standartu noteiktās metodiskā un normatīvā rakstura prasības;

15.1.4. Neveikt testēšanu ar poligrāfa izmantošanu, ja pastāv šī Nolikuma 5.sadaļā norādītie ierobežojumi;

15.1.5. Pēc testēšanas iniciatora pieprasījuma sniegt skaidrojumus par testēšanas ar poligrāfa izmantošanu tehnoloģiju un veikšanas organizāciju;

15.1.6. Sniegt testēšanas iniciatoram testēšanas ar poligrāfa izmantošanu rezultātus;

15.1.7. Turēt noslēpumā informāciju, kas iegūta testēšanas ar poligrāfa izmantošanu laikā;

15.1.8. Veicot testēšanu ar poligrāfu, neuzdot jautājumus, kas vērsti uz to, lai no testējamās personas saņemtu informāciju, kas satur valsts vai kara noslēpumu, pārkāpj LR normatīvos aktus vai testējamās personas konstitucionālās tiesības;

15.1.9. Neizmantot savā slēdzienā juridiska, medicīniska, psihiatriska vai cita rakstura atzinumus vai secinājumus attiecībā uz testējamo personu, jo poligrafologs nav speciālists nevienā no iepriekš minētajām zināšanu nozarēm;

15.1.10. Neslēpt no testēšanas iniciatora nekādu informāciju, kas iegūta no testējamās personas testēšanas ar poligrāfa izmantošanu laikā;

15.1.11. Nesniegt nekādus pakalpojumus, kas saistīti ar tādu iemaņu apgūšanu, kas palīdz pretdarboties testēšanai ar poligrāfu un izkropļot testēšanas rezultātus.

15.2. Veicot testēšanu ar poligrāfa izmantošanu, poligrafologam ir tiesības:

15.2.1. Iepazīties ar testēšanas iniciatora rīcībā esošajiem materiāliem, kas nepieciešami, lai sagatavotos darbam, un pašam darbam ar personu, attiecībā uz kuru ir iniciēta testēšana ar poligrāfa izmantošanu;

15.2.2. Atteikties no testēšanas veikšanas šī Nolikuma 8.sadaļas 8.2; 8.5; 8.8; 8.9; 8.10; 8.11.punktos noteiktajos gadījumos.

15.2.3. Atteikties no testēšanas veikšanas gadījumā, ja pēc poligrafologa viedokļa, nav pietiekami daudz laika, lai veiktu sagatavošanos testēšanas ar poligrāfu veikšanai.

16. Testējamās personas tiesības un pienākumi

16.1. Veicot testēšanu ar poligrāfa izmantošanu, testējamai personai ir tiesības:

16.1.1. Iesniegt iesniegumu par testēšanas ar poligrāfa izmantošanu termiņu maiņu;

16.1.2. Pieprasīt, lai poligrafologs iepazīstina personu ar gaidāmās testēšanas ar poligrāfa izmantošanu apstākļiem un noteikumiem.

16.1.3. Pirmstestēšanas sarunas laikā un testēšanas ar poligrāfu laikā atteikties no turpmākas dalības testēšanā, norādot vai nenorādot šāda lēmuma pieņemšanas iemeslus.

16.1.4. Iepazīties ar jautājumu, kas tiks uzdoti testējamai personai, saturu un, ja nepieciešams, piedalīties to rediģēšanā un to satura precizēšanā.

16.1.5. Iesniegt rakstveida medicīnisko slēdzienu, kas apliecina to, ka testējamās personas fiziskais un (vai) garīgais stāvoklis var radīt neadekvātas reakcijas testēšanas ar poligrāfu laikā.

16.1.6. Iniciatīvā kārtībā pieprasīt veikt testēšanu ar poligrāfa izmantošanu.

16.1.7. Gadījumā, ja testējamā persona nepiekrīt testēšanas ar poligrāfa izmantošanu rezultātiem, pieprasīt veikt atkārtotu testēšanu ar poligrāfa izmantošanu ar to pašu vai citu poligrafologu.

16.2. Atkārtota testēšana, kuru iniciējusi testējamā persona, tiek veikta uz šīs personas rēķina, izņemot gadījumus, kad atkārtotas testēšanas veikšana ir noteikta ar tiesas lēmumu.

16.3. Veicot testēšanu ar poligrāfu, testējamai personai ir stingri jāseko poligrafologa norādījumiem.

16.4. Testējamās personas atteikšanās veikt pirmstestēšanas sarunu, iniciatīva pirmstermiņa atteikšanās no testēšanas ar poligrāfa izmantošanu vai apzināta poligrafologa norādījumu neievērošana tiek pielīdzināta situācijai, kad testējamā persona atsakās iziet testēšanu ar poligrāfa izmantošanu.

17. Tulka pienākumi, tiesības un atbildība

17.1. Pirmstestēšanas sarunas, testēšanas ar poligrāfa izmantošanu un pēctestēšanas sarunas laikā tulks ievēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, tiesības un uzņemas atbildību saskaņā ar tiem.

17.2. Tulkam nav tiesību iejaukties poligrafologa darbībās un viņam ir pienākums stingri ievērot no poligrafologa saņemtos norādījumus.

18. Šī Nolikuma darbība un izmaiņas

 

18.1. Ar šo Nolikumu klienti var iepazīties Centra “Psy Technology” birojā, kā arī interneta vietnē www. polygraph.lv.

 

18.2. Izpildītājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusējā kārtībā mainīt šo Nolikumu saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

 

KONTAKTI

SIA „Psy Technology”
Adrese: Rīga, Rāmuļu iela 26
Latvija, LV-1005
Reģ. Nr. 40003978247
Konts: LV89UNLA0050011545062
e-mail: psytech@inbox.lv

 

Centra „Psy Technology” izpilddirektors:
Ma. psych. A.Zavodilovs, poligrafologs
Mob. +371 26230919

TOP